Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Η ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Η ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Πρώτη έκδοση: 1934ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: τυπογραφεία Ν. Τιλπέρογλου
Συγγραφέας: Κ. Γ. Πισιμάνης

17 x 24 εκ. 182 σελίδες


Μελέτη του 1934 για το νέο μέσο μεταφοράς, αλλά και μέσο πολεμικής υπεροχής. Το βιβλίο προλογίζει ο Αντιστρατηγος Ε. Τσιμικάλης και ο καθηγητής Δημήτριος Χόνδρος.


Στις σελίδες των προλόγων διαβάζουμε:


"Το παρόν σύγγραμμα δύναμαι να είπω, ότι συνδυάζει δια τον αναγνώστην και μελετητήν αυτού την τέρψιν και την επιστημονικήν ωφέλειαν.

Δια μέσου των αιώνων το δαιμόνιον ανθρώπινον πνεύμα επετέλεσε πλείστας θαυμαστάς τω όντι εφευρέσεις και ανακαλύψεις. Αλλ΄ εάν δια τας πλείστας τούτων απητήθη η επίμονος και μεθοδική εν τω γραφείω και τοις εργαστηρίοις μελέτη και εργασία, διά την εφεύρεσιν όμως και την βελτίωσιν του οργάνου, δι΄ ου επήλθεν η κατάκτησις του αέρος υπήρξεν αναγκαία η ωραία συνεργασία του ανθρωπίνου πνεύματος μετά της ανθρωπίνης τόλμης και αυτοθυσίας.

Ο συγγραφεύς προσπάθησε και επέτυχε δια του έργου τούτου να εξιστορήση μετά πάσης σαφηνείας και απλότητος πάσας τας καταβληθείσας ευγενείς και τολμηράς προσπαθείας προς κατάκτησιν του αέρος από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, την εξέλιξιν του αεροπορικού οργάνου καθ΄ όλας αυτού τας μορφάς και τύπους, να αναπτύξη δε τον τρόπον της χρησιμοποιήσεως αυτού ως τε ειρηνικού και πολεμικού μέσου. Το ωραίον τούτο πτηνόν ανθρώπινης επινοήσεως και κατασκετής διασχήζον τους αέρας κατά πάσας τας διευθύνσεις κατά βούλησιν του οδηγού εν καιρώ μεν ειρήνης παρέχει μεγάλας και πολυτίμους υπηρεσίας, εν καιρώ δε πολέμου φέρει τον όλεθρον και την καταστροφήν.

Ας ελπίσωμεν, ότι η ανθρωπότης προς ευτυχίαν της θα δρέπη μόνον τους καρπούς των ειρηνικών αυτού ιδιοτήτων."

Ε. ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ  Αντιστράτηγος    


Στις επόμενες σελίδες ο καθηγητής Δημήτριο Χόνδρος μεταξύ άλλων γράφει στον πρόλογό του.


"...Παρακολουθούμε με στοργή και υπερηφάνεια το πέταγμα των αετών της πολεμικής αεροπορίας, του νέου όπλου που τόσα περιμένει απ΄ αυτό η πατρίδα, αλλά δεν είναι ολιγώτερη και η αγάπη μας προς την ειρηνική αεροπορία, η οποία έφερε όλην την Ευρώπη, και την Αίγυπτο και τη Συρία εις ολίγων ωρών απόστασι από μας.

Η Ελλάς σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, με την σημερινή ανάπτυξι της συγκοινωνίας του αέρος έχει ήδη αποκτήση μια σημασία, που αμέσως την αναγνωρίζει  κανείς αν ρίψη ένα βλέμμα στον χάρτη των αεροπορικών γραμμών. Αθήναι και Θεσσαλονίκη αποτελούν τον κόμπον, όπου ενώνονται όλες αι γραμμές της Δυτικής, Μεσης και Ανατολικής Ευρώπης διά να απλώσουν από εκεί προς τας Ινδίας, την Ινδοκίνα, την Αυστραλίαν, την Ιάβα, την Νότιο Αφρική.

Η εξαιρετική αυτή θέσις μας επιβάλλει όμως υποχρεώσεις. Εις την αεροπορία δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα δεν έχουν μεγάλη σημασία και ένας συγκοινωνιακός κόμπος ημπορεί πολύ εύκολα να μετακινηθή. Χρειάζεται λοιπόν εντατική προσπάθεια για να κρατήσουμε τη θέσι μας και η προσπάθεια των κυβερνητών πρέπει να ευρίσκη πρόθυμη υποστήριξι από τον λαό. Αλλά διά να αγαπήση ο λαός την αεροπορία, όπως ανέκαθεν αγαπά την θάλασσα, πρέπει να την γνωρίση.

Γι΄ αυτό χαιρετίζω με μεγάλη χαρά το βιβλίο του κ. Πισιμάνη και εύχομαι να εύρη εις το κοινό την υποδοχή που του αξίζει"

Δ. Χόνδρος


Έγινε προσπάθεια το  κείμενο των προλόγων να μεταφερθεί αυτούσιο προκειμένου να δοθεί η ατμόσφαιρα της εποχής. Απουσιάζουν όμως οι βαρείες, οι ψιλές οι δασείες οι περισπωμένες και οι υπογεγραμμένες που θα συμπλήρωναν την εικόνα. Είναι επίσης αξιοσημείωτη η διαφορά στρατιωτικής και πολιτικής προσέγγισης, ακόμη και στην σύνταξη του κειμένου.


Θαυμασμό προκαλεί η διορατικότητα του καθηγητού Δ. Χόνδρου που προτρέπει τους κυβερνώντες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Ελλάς να εκμεταλλευτεί, από νωρίς, την γεωγραφική της θέση, μια και εύκολα ένας "αεροπορικός κόμπος" (σήμερα τον αναφέρουμε σαν Airport Hub) μετακινείται εύκολα σε απόσταση πτήσης 50 λεπτών της ώρας. 


Αυτά συμβαίνουν και γράφονται το 1934.

Timestamp: 27 May 2014 - 22:25:08