Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
Πρώτη έκδοση: 1936ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Ιδιωτική Έκδοση
Συγγραφέας: Ιωάννης Κ. Λαμέρας

18 x 25 εκ. 32 σελίδες


Το βιβλίο είναι ανάτυπον της ιατρικής περιοδικής έκδοσης “Ακαδημαϊκή Ιατρική” και συγκεκριμένα από τα τεύχη 18, 19, 20, 25 και 26. Ο ιατρός Ιωάννης Κ. Λαμέρας συγκέντρωσε το σύνολο της έρευνάς του, που αφορά στην “Νόσον του Αεροπόρου” και την εξέδωσε σε ένα βιβλίο.


Στο εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα διαβάζουμε:


“Αι διαταραχαί και αι ενοχλήσεις αι παρακολουθούσαι τας εις μέγα ύψος αναβάσεις είτε οδοιπορικώς επί των ορέων, είτε αεροπορικώς ήσαν γνωσταί από χρόνου μακρού, αλλ΄ η μελέτη αυτών και η επιστημονική έρευνα και ερμηνεία τών προκαλούντων ταύτας αιτίων ήρξατο κυρίως από του 1865, αφ΄ ου χρόνου  δηλαδή αι πρόοδοι της Φυσιολογίας και Βιοχημείας ηδυνήθησαν να διατυπώσωσι σαφείς περί της αιτιολογίας των διαταραχών τούτων ιδέας και να διευκρινήσωσι την προέλευσιν αυτών.

Σήμερον δε ότε η αεροπορία κατέλαβεν αξιόλογωτάτην αν μη πρωτεύουσαν θέσιν εν τε τη οικονομική ζωή και τη στρατιωτική υποστάσει των Εθνών, η τοιαύτη έρευνα και μελέτη η μέχρι πρό τινος θεωρητικήν μόνον ωφελιμότητα εμφανίζουσα, απέβη εξαιρετικώς πρακτική και αναγκαία, επιβάλλουσα την ως οιόν τε τελειοτάτην εξέτασιν πασών εκείνων των συνθηκών, αίτηνες δρώσι δυσμενώς επί του οργανισμού των αεροπορούντων και την εξακρίβωσιν των μέσων εκείνων, υγιεινών και θεραπευτικών, δι ων ο λόγος διαταραχών, ένθεν δε η αποτελεσματική αυτών θεραπεία.

Καίτοι δε το ζήτημα είναι καθολικού ενδιαφέροντος, ουχ΄ ήττον η σπουδαιότης αυτού καθίσταται προφανώς σοβαροτέρα από στρατιωτικής απόψεως, δεδομένου ότι οι εις την αεροπορίαν υπηρετούντες διατελούσιν επί χρόνου μακρόν υπό τας δυσμενείς συνθήκας του ύψους, ο δε αριθμός αυτών, συν τω χρόνω, τελουμένης της αεροπλοΐας και ευρυνομένης της δράσεως αυτής, αυξάνεται καταπληκτικώς.”

Timestamp: 04 October 2014 - 13:41:09