Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΑΣΤΕΡΕΣ
ΑΣΤΕΡΕΣ
Πρώτη έκδοση: 1918ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: Σύλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
Συγγραφέας: Δημήτριος Αιγινήτης

13 x 19 εκ. 176 σελίδες


Στον πρόλογο του συγγραφέα με ημερομηνία Ιούλιος 1917 διαβάζουμε:

Η εκλαΐκευσις της Επιστήμης, καθ΄ όλους αυτής τους κλάδους, έλαβεν εσχάτως, πανταχού του πεπολιτισμένου κόσμου, τεραστίαν ανάπτυξιν: πλήν των καθημερινών εις τας εφημερίδας επιστημονικών άρθρων, των ποικίλων διαλέξεων, των πολυαρίθμων ειδικών περιοδικών, εκδίδονται από τινος και πολλαί μεγάλαι  σειραί σπουδαίων δημωδών βιβλίων ή μονογραφιών, χωριστά έκαστον κεφάλαιον της Επιστήμης πραγματευομένων.


Η Κυκλοφορία αυτή των επιστημονικών γνώσεων, εκ των ειδικών πηγών καθ΄όλα τα μέλη του κοινωνικού σώματος, η μετάγγισις αύτη των νέων ανακαλύψεων εις τον πολύν κόσμον εκ των επιστημονικών εργαστηρίων, ένθα λιμνάζουσαι καθίστανται σχεδόν άχρηστοι πρακτικώς. Η διάδοσις των στοιχείων και οργάνων τούτων του νεωτέρου πολιτισμού καθ΄ όλας τας λαϊκάς τάξεις εθεωρήθη και είναι όντως, ευεργετική θεραπεία μεγίστης και θεμελιώδους κοινωνικής ανάγκης.


Η εκλαΐκευσις αυτή της Επιστήμης, προάγουσα την ανάπτυξιν, εξυγιαίνουσα την μόρφωσιν και εν γένει εκπολιτίζουσα όλας ομού τας κοινονικάς τάξεις, δι΄ υγιούς πνευματικής τροφής, εξυπηρετεί συγχρόνως τα υλικά συμφέροντα του λαού, δια της χρησιμοποιήσεως και εφαρμογής των φώτων της Επιστήμης εις τας ανάγκας της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, των τεχνών, και την κοινωνίας εν γένει.


Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε ενότητες

Ο ουρανός της Ελλάδος

Το Σύμπαν

Ο Κομήτης του Χάλλευ

Διάττοντες Αστέρες και Βολίδες

Η ενότης του χρόνου


Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου υπάρχει αναδημοσίευση άρθρου του περιοδικού ΕΣΤΙΑ με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 1894, με τίτλο "Κάμιλλος Φλαμαριών" Το αρθρο αφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου Γάλλου αστρονόμου Camille Flammarion.

Timestamp: 19 March 2017 - 21:45:09