Καλώς ήλθατε στο aerodata.gr, την πιο πλήρη ελληνική αεροπορική εγκυκλοπαίδεια στο Internet.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πρώτη έκδοση: 1976ISBN: ΝΑ
Εκδόσεις: ΓΕΑ / Διεύθυνσις Υγειονομικού
Συγγραφέας: ΝΑ

17 x 24 εκ. 174+160 σελίδες


Η έκδοση ολοκληρώνεται σε δύο τόμους και αφορά στον εφαρμοσμένο κλάδο της ιατρικής με τον ομώνυμο τίτλο. Σαν βάση του εγχειριδίου ελήφθη η τελευταία έκδοση του Flight Surgeon’s Manual του Αμερικανικού Υπουργείου Αμύνης.Περιεχόμενα Α’ Τόμου  


  Κεφάλαιον 1ον

Επιπτώσεις της ηλλατωμένης μερικής βαρομετρικής πιέσεως του οξυγόνου επί της φυσιολογίς του αναπνευστικού.


  Κεφάλαιον 2ον

Επιπτώσεις της ηλλατωμένης βαρομετρικής πιέσεως. Δυσβαρισμός.


  Κεφάλαιον 3ον

Επιπτώσεις των επιταχυντηρίων δυνάμεων

  α’ Βασικαί αρχαί της κινήσεως του αεροσκάφους

  β’ Αι επιταχυντήριοι δυνάμεις, ως εφαρμόζονται εις την αεροπορίαν

  γ’ Επιπτώσεις των δυνάμεων G

  δ’ Αισθητηριακαί απαντήσεις εις τας επιταχυντηρίους δυνάμεις

  ε’ Παραισθησίαι της πτήσεως

στ’ Απώλεια Προσανατολισμού εις το Διάστημα

  ζ’ Αεροναυτία

  η’ Απότομοι επιταχύνσεις


Κεφάλαιον 4ον

Επίδρασις της θερμοκρασίας

  α’ Το κλίμα και η ατμόσφαιρα της Γης

  β’ Κλιματισμός Αεροσκαφών

  γ’ Ρύθμισις της θερμοκρασίας του σώματος

  δ’ Προστατευτικός Ιματισμός

  ε’ Κατάδυσις εις ψυχρόν ύδωρ


  Κεφάλαιον 5ον

Ωτορινολαρυγγολογικαί απόψεις της Αεροπορικής  Ιατρικής

  α’ Μέση Βαρωτήτις

  β’ Οξεία μέση Βαρωτήτις

  γ’ Υποτροπιάζουσα μέση Βαρωτήτις

  δ’ Επιβραδυνομένη μέση Βαρωτήτις

  ε’ Βαροκολπίτις


  Κεφάλαιον 6ον

Θόρυβος αεροδιαστημικών συστημάτων

  α’ Επιδράσεις του θορύβου επί του ανθρώπου

  β’ Ο θόρυβος κατά την πτήσιν

  γ’ Θόρυβος κατά την λειτουργίαν εις το έδαφος

  δ’ Προστασία εκ του θορύβου


  Κεφάλαιον 7ον

Ειδικά προβλήματα των οφθαλμών

  α’ Γενικαί επιδράσεις του ύψους

  β’ Πυρηνικά Όπλα

  γ’ Οπτικά προβλήματα εις τας υπερηχητικάς ταχύτητας

  δ’ Επιβραδυνσις της οπτικής αντιλήψεως

  ε’ Νυκτερινή όρασις

στ’ Πρακτικά προβλήματα κατά την νυκτερινήν όρασιν

  ζ’ Εκπαίδευσις εις την νυκτερινήν όρασιν


Κεφάλαιον 8ον

Ψυχικαί διαταραχαί του ιπταμένου προσωπικού

  α’ Stress, περιβάλλον και προσωπικότης

  β’ Ψυχικαί αντιδράσεις εις το ιπτάμενον προσωπικόν

  γ’ Αντιδράσεις κατά τις επιχηρήσεις

  δ’ Φόβος πτήσεως

  ε’ Ψυχιατρικαί απόψεις επί των επιχειρήσεων διά πυράβλων


Περιεχόμενα Β’ Τόμου  


  Κεφάλαιον 9ον

Οδοντιατρικά προβλήματα κατά την πτήσιν

  α’ Οδονταλγία

  β’ Παθολογία μαλθακών ιστών

  γ’ Τοπική αναισθησία

  δ’ Εξαγωγή οδόντος

  ε’ Τραυματα των γνάθων

στ’ Μετάφορά πασχόντων εκ κατάγματος γνάθων

  ζ’ Παρεκτώπισις της κάτω γνάθου

  η’ Αναγνώρισις ταυτότητος – οδοντιατρικόν ιστορικόν


  Κεφάλαιον 10ον

Χειριστής και φάρμακα


  Κεφάλαιον 11ον

Κόπωσις κατά τας αεροδιαστημικάς πτήσεις

  α’ Έρευνα του προβλήματος

  β’ Τι είναι κόπωσις

  γ’ Ποικιλίαι κοπώσεως

  δ’ Αντιμετώπισις της κοπώσεως


  Κεφάλαιον 12ον

Διατροφή


  Κεφάλαιον 13ον

Αεροπορική Παθολογική Ανατομική

  α’ Παράγοντες υπό εξέτασιν

  β’ Διεκπεραίωσις των δειγμάτων

  γ’ Απαιτούμεναι Εκθέσεις


  Κεφάλαιον 14ον

Η συμβολή του Ιατρού εις την ασφάλειαν των πτήσεων

  α’ Ο προγραμματισμός της Ασφαλείας των Πτήσεων

  β’ Η αντιμετώπισις ενός αεροπορικού ατυχήματος

  γ’ Η διερευνησις ενός αεροπορικού ατυχήματος


  Κεφάλαιον 15ον

Εγκατάλειψις αεροσκάφους

  α’ Μέρη Αλεξιπτώτου

  β’ Μέθοδοι και συστήματα εγκατάλείψεως

  γ’ Διαδικασίαι εγκαταλείψεως και θέσις του σώματος

  δ’ Προσγειώσεις

  ε’ Περίληψις


Κεφάλαιον 16ον

Στολαί Πιέσεως

  α’ Στολαί Πιέσεως τύπου Capstan

  β’ Στολαί Πιέσεως μετ’ αεροθαλάμου

  γ’ Στολαί πλήρους Πιέσεως

  δ’ Γενικαί απόψεις


Κεφάλαιον 17ον

Ιατρική  του Διαστήματος

  α’ Το Αμερικανικόν πρόγραμμα επηνδρωμένων πτήσεων εις τι Διάστημα

  β’ Ιατρική επιλογή των Αστροναυτών

  γ’ Ιατρική υποστήριξις των επιχειρήσεων και περισυλλογής

  δ’ Φυσιολογικαί αντιδράσεις κατά την πτήσιν εις το Διάστημα


Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα της αποτύπωσης στο κείμενο, του πολυτονικού συστήματος με το οποίο έχουν γραφεί τα εγχειρίδια.

Timestamp: 20 February 2017 - 09:01:19